სიახლეები

  • 24.12.2018 - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო LCS-ის კლიენტის სასარჩელო მოთხოვნა დაკმაყოფილდა

    ვრცლად
  • 07.08.2017 - ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

    ვრცლად
  • 26.07.2017 - სტატიის ცილისმწამებლური და პატივისა და ღირსების შემლახველ განცხადებად მიჩნევა და მორალური ზიანის ანაზღაურება 

    ვრცლად