სიახლეები

  • 28.12.2018 - განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულისათვის ბრალდებული პირის გამართლება და უდანაშაულოდ ცნობა

    ვრცლად
  • 24.12.2018 - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო LCS-ის კლიენტის სასარჩელო მოთხოვნა დაკმაყოფილდა

    ვრცლად
  • 07.08.2017 - ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

    ვრცლად