საქმიანობის სფერო

კომერციული სამართალი

კორპორაციული სამართალი

შერწყმა და გაყოფა

საინვესტიციო სამართალი

ლიცენზიები და ნებართვები

ენერგეტიკა, ნავთობი და გაზი

მედია და ტელეკომუნიკაციები

კონკურენციის სამართალი

უზრუნველყოფის სამართალი

ბანკები, ფინანასები, დაზღვევა და ფასიანი ქაღალდები

გაკოტრების სამართალი

სახელშეკრულებო სამართალი

უძრავი ქონება, საკუთრება, მიწა და პრივატიზაცია

სამშენებლო სამართალი

სასამართლო დავები (საერთო სასამართლოები, საკონსტიტუციო სასამართლო, არბიტრაჟი, მედიაცია)

საგადასახადო დავები

სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

შრომის სამართალი

საოჯახო სამართალი

მემკვიდრეობის სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი

სისხლის სამართალი